Kjennetegn på måloppnåelse for ENG1002 og ENG1003 ved sentralt gitt skriftlig eksamen(2015)

KARAKTER\HOVEDOMRÅDE
2
BESVARELSEN
3-4
BESVARELSEN
5-6
BESVARELSEN
Språklæring; Skriftlig kommuni kasjon; Kultur, samfunn og litteratur
inneholder stort sett relevante oppgavesvar som viser en viss forståelse for oppgavens tema, krav til omfang og kilder som er brukt

gjør rede for emner med noe overfladisk drøfting og noe selvstendighet, innholdet er delvis underbygget av relevante eksempler


viser at eleven i noen grad bruker relevant innhold fra ulike kilder
inneholder relevante oppgavesvar som viser forståelse for oppgavens tema, krav til omfang og kilder som er brukt


gjør rede for og til en viss grad utdyper og drøfter emner på en selvstendig måte, innholdet er underbygget med relevante eksempler


viser at eleven bruker og i noen grad integrerer relevant innhold fra ulike kilder og oppgir disse
inneholder relevante og presise oppgavesvar som viser god forståelse for oppgavens tema, krav til omfang og kilder som er brukt


gjør rede for, utdyper og drøfter emner på en selvstendig og grundig måte, innholdet er godt underbygget med velvalgte eksempler


viser at eleven bruker og integrerer relevant innhold fra ulike kilder på en selvstendig, kritisk og etterprøvbar måte
Tekststruktur
inneholder tekster med en viss tilpasning til teksttype, formål og situasjon

har tekster med en viss logisk struktur og noe flyt


inneholder tekster med en viss sammenheng og noe tekstbinding
inneholder tekster som stort sett er tilpasset teksttype formål og situasjon


har tekster med stort sett logisk struktur og flyt


inneholder stort sett sammenhengende tekster og hensiktsmessig bruk av enkel tekstbinding
inneholder tekster som er tilpasset teksttype, formål og situasjon


har tekster med klar og logisk struktur og god flyt


inneholder tekster med god sammenheng og variert og hensiktsmessig bruk av tekstbinding
Språk
viser et enkelt ordforråd

viser noe bruk av relevante faglige ord og uttrykk knyttet til eget utdanningsprogram

har tekster med riktig bruk av noen idiomatiske uttrykk, setningstyper og setningsstrukturer


viser korrekt bruk av noen sentrale ordbøyingsmønstre, rettskriving og tegnsetting
viser et generelt ordforråd

viser bruk av relevante faglige ord og uttrykk knyttet til eget utdanningsprogram

har tekster med noe varierte og stort sett korrekte og hensiktsmessige sentrale idiomatiske uttrykk, setningstyper og setningsstrukturer


viser stort sett korrekt ordbøying, rettskriving og tegnsetting
viser et bredt generelt ordforråd

viser god bruk av relevante faglige ord og uttrykk knyttet til eget utdanningsprogram

har tekster med korrekte, varierte og hensiktsmessige idiomatiske uttrykk, setningstyper og setningsstrukturer


viser tilnærmet korrekt ordbøying, rettskriving og tegnsetting